Still & Sparkling tevens h.o.d.n. “Kussenhoezen Enzo”, kantoorhoudende te (4651 BE) Steenbergen aan het adres Westdam 28 (hierna: Kussenhoezen Enzo) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.
“Kussenhoezen Enzo” levert producten zoals kussenhoezen, vlaggenlijnen en andere interieurartikelen. Dit aan de hand van gesloten koopovereenkomsten. Om deze koopovereenkomsten (en de daarmee samenhangende leveringen) te kunnen afhandelen, is het voor “Kussenhoezen Enzo” noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.
Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op producten en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd.
Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.
Zonder deze informatie kunnen de juiste artikelen niet worden geleverd aan de juiste personen en/of bedrijven.
Wanneer verkrijgt “Kussenhoezen Enzo” deze gegevens
“Kussenhoezen Enzo” verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via social media-kanalen of de webshop van “Kussenhoezen Enzo” (www.kussenhoezen-enzo.nl) en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.
Ook in het geval dat er door “Kussenhoezen Enzo” contact wordt gezocht of wordt onderhouden met één van haar relaties kan het zijn dat er nieuwe (persoons-)gegevens worden verkregen.
Waar nodig zullen deze gegevens door “Kussenhoezen Enzo” worden verwerkt.
Hoelang worden gegevens door “Kussenhoezen Enzo” bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is “Kussenhoezen Enzo” verplicht om gegevens gerelateerd aan bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren.
Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.
Indien er door de relatie gegevens worden gedeeld op bijvoorbeeld social media-kanalen worden deze gegevens door “Kussenhoezen Enzo” niet binnen de gestelde termijn verwijderd indien deze gegevens het marketingbeleid van “Kussenhoezen Enzo” ondersteunen. Deze gegevens kunnen desgewenst door de relatie zelf worden verwijderd.
Met wie deelt “Kussenhoezen Enzo” de gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is “Kussenhoezen Enzo” ertoe gehouden derden in te schakelen.
M.b.t. de bedrijfsvoering
Met betrekking tot de bedrijfsvoering van “Kussenhoezen Enzo” wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt een accountant ingeschakeld voor ondersteuning op het gebied van de boekhouding, heeft “Kussenhoezen Enzo” partijen ingeschakeld die diensten verlenen op het gebied van hosting en onderhoud van de webshop en wordt er gebruikt gemaakt van de diensten op het gebied van betaalmethoden, zoals Mollie.
Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van “Kussenhoezen Enzo”.
M.b.t. de dienstverlening
Met betrekking tot de dienstverlening vanuit “Kussenhoezen Enzo” wordt gebruik gemaakt van partijen die de (optimalisatie van deze) dienstverlening mede mogelijk maken.
Gedacht kan worden aan distributiepartners zoals DHL waarmee “Kussenhoezen Enzo” de orders verzendt. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de distributie.
Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van “Kussenhoezen Enzo” worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval “Kussenhoezen Enzo” hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.
Opslag in EER
De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is.
Zonder dat “Kussenhoezen Enzo” hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.
Beveiliging van gegevens
“Kussenhoezen Enzo” draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met “Kussenhoezen Enzo” verbonden zijn. “Kussenhoezen Enzo” kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.
Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot “Kussenhoezen Enzo” wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.
E-mail : info@kussenhoezen-enzo.nl
Post : Still & Sparkling, Westdam 28, 4651 BE Steenbergen
Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die “Kussenhoezen Enzo” van u beschikbaar heeft.
Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die “Kussenhoezen Enzo” van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.
Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient “Kussenhoezen Enzo” zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. “Kussenhoezen Enzo” ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij ofwel na de – eerder in deze verklaring – opgegeven termijn van twee maanden, ofwel na een uitdrukkelijk verzoek wel verwijderd uit de systemen van “Kussenhoezen Enzo”.
Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat “Kussenhoezen Enzo” uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met “Kussenhoezen Enzo” op te nemen.
Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die “Kussenhoezen Enzo” van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database op die van een derde partij.
Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.
Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
“Kussenhoezen Enzo” hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)
Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. “Kussenhoezen Enzo” adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.
Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Hier vindt u onze contactgegevens: contact.